HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TON TRƯỞNG NGẮN HẠN. CHỨNG CHỈ BỘ TI CHNH CẤP TỐC
Về thời hạn chứng chỉ KT trưởng được quy định tại Khoản 4, 5 Điều 9 của TT số 199/2011/TT-BTC ngy 30/12/2011 của BTC, cụ thể như sau:
Chứng chỉ bồi dưỡng KT trưởng c thời hạn sử dụng trong 5 năm kể từ ngy được cấp để bổ nhiệm kế ton trưởng lần đầu theo quy định tại Khoản 2, Điều 53 của Luật KT. Qu thời hạn 5 năm, HV c y/c muốn cấp lại chứng chỉ th phải đ.k học lại chương trnh học KTT
Những người c chứng chỉ bồi dưỡng KTT đ đủ ĐK v được bổ nhiệm ln lm KT trưởng 1 lần th chứng chỉ đ vẫn c gi trị để bổ nhiệm kế ton trưởng từ lần thứ 2 trở đi, trừ khi thời gian khng lm kế ton trưởng giữa 2 lần bổ nhiệm đ vượt qua 5 năm
PTS: 0902 76 76 63 (Ngọc Trm)
Thư thoại: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn
Xem thm: hoc chung chi ke toan truong ngan han. Chung chi bo tai chinh cap toc